WSPOMAGANIE ROZWOJU I TERAPIA
DZIECI I MŁODZIEŻY
Z ZABURZENIAMI
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Praca pedagoga, psychologa, terapeuty z osobami z autyzmem wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i umiejętności, ale także gotowości do ciągłej uważności, refleksji, poszukiwań. Nie istnieją bowiem gotowe programy edukacyjne czy terapeutyczne, które uwzględniałyby potrzeby wszystkich. Nasi terapeuci poszukują wciąż nowych rozwiązań i metod pracy, które w jak największym stopniu byłyby nastawione nie tylko na osiąganie celów i pracę „z przypadkiem”, ale akcentowałyby indywidualność i podmiotowość osoby z ASD – jej potrzeby i możliwości, mocne strony, zainteresowania, cechy osobowości, a także byłyby spójne z wymogami najbliższego środowiska – rodziny, przedszkola czy szkoły.

Koniecznością w planowaniu działań edukacyjnych, wspierających rozwój, jest wzięcie pod uwagę szczególnych charakterystycznych cech, które zostały ujęte w trzech obszarach – trudnościach w komunikacji, nieprawidłowych relacjach społecznych i specyficznych, sztywnych zachowaniach. Dostosowując oddziaływania podejmowane wobec osób z ASD możemy uznać, że działania te mają charakter wielosystemowy i mogą być zaliczone do działań terapeutycznych.

Efekty podjętej terapii są tym bardziej zauważalne, im wcześniej została ona podjęta i nabyte sprawności stają się bazą dla późniejszej edukacji. Istotne jest uwzględnienie preferencji osoby będącej w terapii, jej zainteresowań i ulubionych form aktywności, przez co jest ona zmotywowana do pracy i łatwiej uczy się nowych umiejętności.

W terapii osób z ASD wyznacza się zazwyczaj dwa typy oddziaływań – niedyrektywne (responsywny styl pracy w nurcie rozwojowym) oraz dyrektywne (odnoszące się do podejścia behawioralnego). W ProFUTURO staramy się dostosować dany typ oddziaływań i dobrać metodę terapii indywidualnie, do potrzeb i możliwości dziecka lub adolescenta. 

Wdrażamy wiele elementów metod terapeutycznych – edukacyjnych i wychowawczych wspierających rozwój dzieci i młodzieży z ASD.

Proces terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu odbywa się podczas :

  • konsultacji indywidualnych,
  • spotkań grupowych,
  • zajęć w małych grupach – trening umiejętności społecznych,

Cele terapeutyczne realizowane są w ramach terapii ogólnorozwojowej z pedagogiem, zajęć z psychologiem, psychoterapeutą lub z logopedą/neurologopedą.

Dla osób dorosłych z zespołem Aspergera działa w formie warsztatów Kuźnia Talentów, funkcjonuje też Grupa wsparcia dla rodziców, cyklicznie odbywają się warsztaty artystyczne z Decoupage dla matek.

Organizujemy także obozy i letnie wyjazdy, imprezy okolicznościowe, festyny, zabawy i szkolenia dla specjalistów i rodziców.

Zajęcia terapeutyczne są płatne – ich cena uzależniona jest od długości i charakteru spotkania.

Skip to content