Projekt „Wsparcie osób z autyzmem II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.6.

Cel główny projektu

Aktywizacja społeczno–zawodowa 350 osób z autyzmem (76 kobiet i 274 mężczyzn) z terenu całego kraju w okresie od 01.12.2011 r. do 30.09.2013 r. poprzez udzielenie kompleksowej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu

 1. Wzmocnienie 350 osób z autyzmem w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez diagnozę funkcjonalną, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju Zawodowego, zapewnienie wsparcia specjalistycznego, podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych, szkolenia zawodowe, warsztaty, staże.
 2. Wzmocnienie najbliższego otoczenia tj.  opiekunów osób z autyzmem poprzez wsparcie psychologiczne i prawne.
 3. Wzrost wiedzy i umiejętności u 20 pracowników organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem.

Osoby z autyzmem

W chwili przystępowania do projektu osoby z autyzmem (zespołem Aspergera) muszą spełniać następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • jeśli w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności  jako przyczyna niepełnosprawności wskazana jest choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub całościowe zaburzenia rozwojowe – dostarczenie diagnozy autyzmu / zespołu Aspergera;
 • być nieaktywnym zawodowo lub bezrobotnym;
 • mieć ukończony 16 r. ż.  i nieukończony 55 r. ż..

Osoby z otoczenia

Osoby z otoczenia osób z autyzmem w chwili przystępowania do projektu muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

 1. być opiekunem ustawowym osoby z autyzmem (dotyczy osób z autyzmem w wieku 16-18 lat);
 2. być opiekunem prawnym osoby z autyzmem (orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu osoby z autyzmem częściowym lub całkowitym);
 3. być opiekunem faktycznym osoby z autyzmem, równocześnie spełniając łącznie następujące warunki:
 • sprawować opiekę stałą nad osobą z autyzmem;
 • osoba z autyzmemwymaga takiej opieki ze względu na stan zdrowia, stan psychiczny;
 • dana osoba sprawuje nad osobą z autyzmem opiekę bez obowiązku ustawowego.

Partnerstwo

Projekt „Wsparcie osób z autyzmem II” prowadzony jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z 7 organizacjami pozarządowymi:

 • Fundacja Synapsis z Warszawy
 • Fundacja Wspólnota Nadziei z Krakowa
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Szczecin
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Lublin
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska
 • Stowarzyszenie św. Celestyna z Mikoszowa k. Wrocławia
 • oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO

Rezultaty do osiągnięcia

Stowarzyszenie ProFUTURO zobowiązane jest do osiągnięcia określonych rezultatów w projekcie – objęcie kompleksowym wsparciem 47 osób z autyzmem (9 kobiet i 38 mężczyzn), w tym:

 1. opracowanie diagnozy funkcjonalnej, określenie kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności dla 32 osób z autyzmem (7 kobiet  i 25 mężczyzn),
 2. opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej dla 32 osób z autyzmem (7 kobiet  i 25 mężczyzn),
 3. zaktualizowanie indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej dla 15 osób z autyzmem (2 kobiet i 13 mężczyzn), które uczestniczyły w projekcie pilotażowym,
 4. nabycie kompetencji zawodowych przez 47 osób z autyzmem (9 kobiet  i 38 mężczyzn),
 5. podjęcie przez  5 osób z autyzmem (1 kobieta i 4 mężczyzn) pracy w zakładach aktywności zawodowej lub udział warsztacie terapii zawodowej,
 6. podjęcie pracy w zakładzie pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy przez 4 osób z autyzmem (1 kobieta i 3 mężczyzn),
 7. zatrudnienie 1 osoby z autyzmem (1 mężczyzna) w podmiocie sektora ekonomii  społecznej lub innym,
 8. objęcie stażem zawodowym 10 osób z autyzmem (2 kobiet  i 8 mężczyzn),
 9. stworzenie bazy 50 pracodawców.

Dodatkowo wsparciem psychologicznym i prawnym objętych zostanie 47 osób (32 kobiety i 15 mężczyzn) najbliższego otoczenia osób z autyzmem (ustawowych, prawnych, faktycznych).

Dodaj komentarz