Projekt pt. ”Prowadzenie Centrum Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób autyzmem i ich rodzin” realizowany jest w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr ZSS-III.526.94.2015 z dnia 28.12.2015r. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej.

W ramach projektu planowane jest podejście holistyczne do osoby z autyzmem.

Diagnoza. Terapeuci ProFUTURO brali udział w szkoleniach z wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu, rozpoznania stanu wyjściowego osoby z autyzmem – 2 terapeutów ma szkolenie ze STAT i ADOS (tylko 6 osób w Polsce ma takie uprawnienia). Wszyscy terapeuci mają zrobione szkolenie z diagnozy monachijskiej.

Terapia. Podjęcie terapii, przygotowanie do włączenia do grupy, zajęcia warsztatowe. Od wielu lat organizujemy półkolonie dla osób z autyzmem. W 2015 roku pierwszy raz zorganizowaliśmy obóz integracyjny, w którym wzięło udział 20 rodzin.

Praca z rodziną. Równolegle konieczna jest praca z rodziną, zarówno na poziomie przekazania informacji o specyfice autyzmu i form pomocy, jak i praca nad autonomią i samorozwojem. Z naszych doświadczeń wynika, że podejmując pracę z dzieckiem równocześnie musimy pracować z rodziną, aby przeciwdziałać wykluczeniu całej rodziny, które bez pomocy stają się dysfunkcyjne.

Rzecznictwo. Prowadzone są też działania rzecznicze, negocjacje i mediacje pomiędzy rodzicami a przedstawicielami placówek (szkoły, poradnie). W razie potrzeby konsultujemy z prawnikiem w ramach Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Stowarzyszenie ProFUTURO jest w Radzie Porozumienia AUTYZM-POLSKA od 4 kadencji.

 

ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA PROFUTURO:

Osoba ze spektrum autyzmu:

Wczesna diagnoza – wczesna terapia – praca w diadzie – praca w grupie – zajęcia warsztatowe – integracja – wolontariat rówieśniczy – samorealizacja

Opiekunowie osób ze spektrum autyzmu:

– małych dzieci: nauka pracy z dzieckiem (współpraca z przedszkolami),

– młodzieży i osób dorosłych: pomoc w szukaniu placówek (szkoły, WTZ-ty, praca),

– zajęcia warsztatowe artystyczne – zajęcia warsztatowe „supermoce”,

– integracja rodzin,

– dyżury rzecznicze – porady, rzecznictwo, negocjacje, mediacje z instytucjami, ośrodkami, zakładami pracy.