Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO realizuje (realizowało) następujące projekty:

Projekt pt. ”Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” w 2019 roku; współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej”.

Projekt pt. ”Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – od diagnozy do dorosłości” w 2018 roku; współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej”.

Projekt pt. ”Prowadzenie wsparcia dla osób z autyzmem – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę stanu psychicznego i fizycznego – od diagnozy do dorosłości” w 2017 roku; współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt „Prowadzenie Centrum Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO  – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin” w 2016 roku; współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania; rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”; tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej”.

Projekt Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Jubileusz Chrztu Polski 966-2016. Bądźcie wierni łasce chrztu świętego” w 2016 roku; współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego; ProFUTURO pomogło organizatorowi konkursu Zespołowi Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu w organizacji gali finałowej i nagrodzeniu laureatów konkursu.

Projekt „Prowadzenie Centrum Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO  – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin” w latach 2014-2015; współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania; rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”; tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej”.

Projekt „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem” w latach 2013-2014; realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w partnerstwie z sześcioma organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w Porozumieniu AUTYZM-POLSKA. Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.

Projekt „Półkolonie Letnie 2013” współfinansowany przez firmę HENKEL Sp. z o.o.

Projekt „Prowadzenie Centrum Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO  – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin” w 2013 roku; współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania; rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”; tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej”.

Projekt „Półkolonie Letnie 2012” współfinansowany przez firmę HENKEL Sp. z o.o.

Projekt „Wsparcie osób z autyzmem II” w latach 2011-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałanie 1.3.6 PFRON; wniosek o dofinansowanie o numerze KSI POKL.01.03.06-00-061/11; UMOWA PARTNERSKA nr 2012/02/57 z dnia 16 lutego 2012 r.; umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.06.-00-061/011-00 z dnia 22 lutego 2012 r. Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno–zawodowa 350 osób z autyzmem (76 kobiet i 274 mężczyzn) z terenu całego kraju w okresie od 01.12.2011 r. do 30.09.2013 r. poprzez udzielenie kompleksowej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.

Projekt „Kuźnia Artystyczna” zwany potocznie „Kuźnia Talentów” w latach 2011-2015 został złożony w lipcu 2010 roku w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych w związku z konkursem ofert na najem komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego na cele kulturalne; współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania; Okres najmu lokalu na ul. Kościuszki 80 w Poznaniu: 01.09.2011 r. – 31.08.2015 r.

Projekt „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Prowadzenie diagnozy, terapii, grup integracyjnych, grup wsparcia.” w latach 2010-2015; współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania; rodzaj zadania: „Udzielanie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych”; obszar zadania:  „Pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Projekt „Wsparcie osób z autyzmem” w latach 2009-2010, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałanie 1.3.6 PFRON, Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.01.03.06-00-040/08-00 z dnia 20.02.2009 r.; Beneficjent: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa; Nr partnerskiej umowy ramowej: 2009/04/08/R z dnia 08.04.2009 r.; Nr partnerskiej umowy szczegółowej: 2009/04/08/7 z dnia 08.04.2009 r.

Projekt „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla osób z autyzmem. Prowadzenie diagnozy, terapii, grup integracyjnych oraz grup wsparcia.” w latach 2007-2009; współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania; zadanie z obszaru pożytku publicznego: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”; nazwa zadania: „Udzielanie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych”.

Projekt „Przełamywanie barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych w środowisku” w okresie od 20.09.2001 r. do 31.12.2001 r.; współfinansowany przez Wydział Spraw Społecznych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Projekt „Przełamywanie barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych w środowisku” w okresie od 01.09.2001 r. do 30.12.2001 r.; współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania.