Szanowni Państwo,

sytuacja dorosłych osób z autyzmem jest w Polsce bardzo zła. Po zakończeniu szkoły często pozostają w domu, bez możliwości integracji i rehabilitacji społecznej, bez aktywizacji zawodowej.

Władze państwowe od lat są informowane przez Porozumienie AUTYZM-POLSKA o tym problemie, ale poza zapewnieniami o zrozumieniu, niemal całkowicie lekceważą faktyczną dyskryminację dorosłych osób z autyzmem i odmawiają podjęcia konkretnych kroków w celu zmiany sytuacji.

Konieczne są masowe działania, które skłonią władze do realnego poszanowania praw osób z autyzmem. W te działania powinni włączyć się rodzice synów/córek z autyzmem.

8 Partnerów, w tym 7 organizacji pozarządowych realizuje przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej projekt „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”. W ramach tego projektu Partnerzy przeprowadzili w drugiej połowie 2013r. szeroko zakrojone badania w 7 województwach dotyczące sytuacji dorosłych osób z autyzmem. Ankiety skierowano do rodzin osób z autyzmem, organizacji pozarządowych, OPS, PCPR, władz dzielnic, powiatów i województw.

Rezultaty badań zostaną przedstawione w obszernym raporcie w marcu tego roku, ale już dziś warto zwrócić uwagę na bardzo ważne wnioski z tych badań.

Z badań wynika, że samorządy na wszystkich szczeblach oraz OPS i PCPR mają bardzo mało zgłoszeń o potrzebach dorosłych osób z autyzmem. Trudno kwestionować te wyniki. Dla organów samorządu zgłoszeniem nie jest bowiem telefoniczne czy nawet osobiste pytanie o możliwość wsparcia, ale złożenie pisma w tej sprawie. Z punktu widzenia samorządu problem zatem nie istnieje, a prowadzona działalność rzecznicza spotyka się z zarzutem, że służby publiczne nie mają informacji o odmowach pomocy dla dorosłych osób dotkniętych tą niepełnosprawnością. Samorządy deklarują, że na ich terenie nie ma zapotrzebowania na usługi dla osób z autyzmem. Pracownicy OPS czy PCPR nie informują władz o takich potrzebach, jeśli nie są do tego zmuszeni pisemnym żądaniem pomocy.

Podobnie ma się rzecz z różnymi placówkami finansowanymi ze środków publicznych. Brak pisma w sprawie przyjęcia osoby do placówki zwalnia kierownictwo od zajmowania stanowiska w tej sprawie.

Istnieje zatem pilna konieczność skutecznego, pisemnego sygnalizowanie potrzeb do organów władzy i jednostek pomocy społecznej wszystkich szczebli oraz pisemnego pytania o możliwości przyjęcia adresowane do konkretnych placówek.

Zachęcam wszystkich Rodziców dorosłych osób z autyzmem do pisania pism. Zachęcam także tych Rodziców, których synowie/córki uczą się jeszcze w szkole i nie potrzebują na dziś placówek. Tym Rodzicom proponuję pisanie pism z pytaniami o możliwość znalezienia takiej placówki w przyszłości. Jest to swego rodzaju informacja o przyszłych potrzebach, ale w formie pytania, aby obligować organy do odpowiedzi w tej sprawie. Proszę pamiętać, że zwykle od podjęcia starań o miejsce w placówce dla dorosłej osoby z autyzmem do jego uzyskania mijają lata. Obecnie samorządy tworzą plany wykorzystania środków unijnych do roku 2020. Trzeba więc sygnalizować potrzeby dziś, by skłonić władze do szukania rozwiązań i szukania środków. Proszę składać pisma i nie zniechęcać się odpowiedziami, że składanie nie ma sensu, bo i tak nie ma miejsc, albo samo pismo jest sformułowane nieprawidłowo, albo że właściwa jest gmina (w powiecie) że należy zwracać się do powiatu ( w gminie) itp.

Można liczyć się z oporem różnych instytucji. Jeden z ojców w dużym mieście wojewódzkim czekał z synem dotkniętym autyzmem w MOPS przez pół godziny, bo nie chciano przyjąć od niego wniosku o skierowanie syna do ŚDS. Swoją postawą zmusił MOPS do przyjęcia wniosku – dziś jego syn jest w ŚDS i całkiem nieźle sobie radzi.

Przy zdecydowanej odmowie proszę wysyłać pismo listem poleconym. To stawia organy administracji przed koniecznością udzielenia odpowiedzi. A na piśmie już nie mogą potraktować prośby zdawkowo. Odpowiedź, że placówki nie ma, jest argumentem w sygnalizowaniu problemu na wyższym szczeblu – przez rodziców, organizacje, Porozumienie AUTYZM-POLSKA. Na przykład odpowiedź uzyskana kolejno od PCPR i ROPS, że nie zajmują się szukaniem miejsc w WTZ, albo że nie są im znane takie miejsca, jest argumentem w rozmowach z PFRON i powiatem o środkach na założenie WTZ.

Dlatego prosimy o sygnalizowanie odpowiedzi do organizacji, pod których opieką państwa synowie/córki się znajdują. Organizacja uzbrojona w kilka odmów może skuteczniej starać się o środki na prowadzenie placówki, niż organizacja mająca wewnętrzne przekonanie, że potrzeby istnieją.

Porozumienie AUTYZM –POLSKA dysponujące danymi liczbowymi z regionów; też będzie mogło działać skuteczniej.

Nie ma obowiązujących wzorów pism, dlatego dla ułatwienia przygotowałam 8 wzorów pism, czasem w ramach jednego wzoru kilka wariantów. Na końcu każdego pisma są dodatkowe wyjaśnienia.

Zaproponowane projekty proszę traktować jako wskazówkę, a nie obowiązujący wzór. Celowe jest napisanie do kilku podmiotów – np. OPS, PCPR, władz gminy i powiatu, a jednocześnie zwrócenie się z pytaniami do placówek.

Wzory pism są na papierze projektowym, ale oczywiście Państwa wymóg formułowania pism na tym papierze nie obowiązuje. W wypadku pytań proszę o mail na adres m.jankowska@synapsis.org.pl.

Rodzaje wzorów pism, to ogólnie rzecz biorąc:

1. do OPS z wnioskiem o skierowanie osoby z autyzmem do środowiskowego domu samopomocy, do skorzystania z całodobowych miejsc okresowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy, do mieszkania chronionego lub przystosowanego do potrzeb osób z autyzmem domu pomocy społecznej – 1_Rodzice_OPS_wniosek

2. do OPS z prośbą o udzielenie informacji o faktycznej dostępności niektórych świadczeń z zakresu pomocy społecznej dla dorosłej osoby z autyzmem, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w środowiskowym domu samopomocy, skorzystania z całodobowych miejsc okresowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy, pobytu w mieszkaniu chronionym lub przystosowanym do potrzeb osób z autyzmem domu pomocy społecznej – 2_Rodzice_OPS_informacja

3. do PCPR powiatu z prośbą o udzielenie informacji o faktycznej dostępności niektórych świadczeń z zakresu pomocy społecznej dla dorosłej osoby z autyzmem; w tym miejsca w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez powiat, skorzystania z całodobowych miejsc okresowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez powiat, znalezienia miejsca w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez powiat lub na jego zlecenie – 3_Rodzice_PCPR_informacja

4. Do PCPR z pytaniem o możliwość znalezienia dla osoby z autyzmem miejsca w warsztacie terapii zajęciowej4_Rodzice_PCPR_WTZ

5. Do PCPR z pytaniem o możliwość znalezienia dla osoby z autyzmem miejsca w zakładzie aktywności zawodowej5_Rodzice_PCPR_ZAZ

6. Do województwa (MCPS) z pytaniem o możliwość znalezienia dla osoby z autyzmem miejsca w zakładzie aktywności zawodowej6_Rodzice_ROPS

7. Do Powiatowego Urzędu Pracy z pytaniem o możliwość uzyskania świadczeń dla osoby z autyzmem z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym skorzystania ze specjalistycznego szkolenia przystosowanego do potrzeb osób z autyzmem, stażu dla bezrobotnych i innych usług – 7_Rodzice_PUP

8. Do Kierownika Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej (lub innego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi) z pytaniem o możliwość przyjęcia osoby z autyzmem oraz skorzystania z miejsc całodobowych okresowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy – 8_Rodzice_ŚDS

9. Do Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej z pytaniem o możliwość przyjęcia osoby z autyzmem – 9_Rodzice_WTZ

Z poważaniem,

Mec. Maria Jankowska

Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS

z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA