O Nas

Facebook

Polub nas na naszym koncie na Facebook

Twitter

Bądź w kontakcie i śledź nas na Twitter

Instagram

Znajdź nas i śledź naszych podopiecznych na Instagram

Nasza historia

Przez wiele lat rodzice sami borykali się ze swoimi problemami, poszukiwali pomocy dla swoich dzieci, aż zdecydowali się na zjednoczenie swoich sił i powołanie organizacji. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych powstało w 1993 roku z inicjatywy rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem. Pierwszą Przewodniczącą Stowarzyszenia była Beata Troszczyńska.

W 2000 roku Przewodniczącą Stowarzyszenia została Agnieszka Haremska, która rozpoczęła nową erę dla organizacji. Organizacja zmieniła nazwę na Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO i zaczęła organizować specjalistyczną pomoc dla swoich podopiecznych. Ta pomoc mogła zaistnieć dzięki dobrej woli nauczycieli i dużej ilości wolontariuszy, którzy zainwestowali swój wolny czas w opiekę i terapię dzieci.

W 2001 roku udało się, dzięki wysiłkom rodziców i terapeutów ze Stowarzyszenia, powołać do życia Oddział dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z Tylewicza w Poznaniu. Oddział był placówką dziennej opieki, gdzie odbywała się terapia indywidualna. Stowarzyszenie miało swoje pomieszczenie na terenie Oddziału dla Dzieci z Autyzmem. Zdecydowana większość dzieci z autyzmem niestety nie miała w tamtym czasie możliwości uczęszczania na regularną, wielogodzinną terapię, dlatego w Stowarzyszeniu rozpoczęły się regularne konsultacje dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, prowadzone przez terapeutów i wolontariuszy. Zespół diagnostyczny również mógł wreszcie prowadzić regularne diagnozy dzieci i młodzieży. W późniejszych latach Oddział przekształcił się w Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem

W lutym 2004 roku, dzięki pomocy Urzędu Miasta Poznania oraz finansowemu i osobowemu wsparciu ludzi dobrej woli, Stowarzyszenie wyremontowało lokal o powierzchni 100 m2 na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu. Działalność rozpoczął Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny ProFUTURO. W Ośrodku do dziś odbywają się zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, diagnozy, spotkania dla rodziców i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i wolontariuszy. Stowarzyszenie organizuje również okolicznościowe zabawy, wyjścia i spotkania.

W grudniu 2004 roku podczas Światowego Tygodnia Autyzmu ProFUTURO wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Urzędem Miasta Poznania zorganizowało pierwszą Międzynarodową Konferencję Naukową, której celem było zebranie teoretyków i praktyków zajmujących się autyzmem i podjęcie dyskusji na temat etyki pracy z dziećmi z autyzmem, metod i form pracy. Pięć lat później odbyła się druga konferencja naukowa pod patronatem Porozumienia AUTYZM-POLSKA.

Latem 2007 roku Stowarzyszenie przeprowadziło pierwsze półkolonie dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Półkolonie letnie, w różnych formach, odbywają się do dziś, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych osób z autyzmem.

W październiku 2007 roku Stowarzyszenie zostało wybrane na członka Rady Porozumienia Organizacji Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin AUTYZM-POLSKA – odtąd pełniło funkcję Sekretariatu Porozumienia. Od 2019 roku funkcję Sekretarza w Zarządzie zarejestrowanego Związku Stowarzyszeń Porozumienie AUTYZM-POLSKA, z pełnomocnictwem Stowarzyszenia ProFUTURO, pełni osobiście Agnieszka Haremska. ProFUTURO przystąpiło do AUTYZM-POLSKA już w momencie powołania Porozumienia w 1998 roku.

Od 2007 roku Stowarzyszenie otrzymuje corocznie dotację ze środków finansowych Miasta Poznania na prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Dzięki temu ProFUTURO ma zapewnione środki na podstawowe wydatki i może rozwijać się w innych kierunkach.

W latach 2009-2010 ProFUTURO realizowało w partnerstwie z PFRON i innymi organizacjami pracującymi na rzecz osób z autyzmem unijny projekt pt. „Wsparcie Osób z Autyzmem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna, a w latach 2012-2013 projekt pt. „Wsparcie Osób z Autyzmem II”, będący kontynuacją wcześniejszego projektu. Głównym celem tych projektów było stworzenie systemowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób z autyzmem z terenu całego kraju poprzez udzielenie kompleksowej pomocy przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.

Stowarzyszenie uczestniczyło również w innych inicjatywach m.in. projekcie pt. „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem” realizowanym w partnerstwie z Fundacją SYNAPSIS w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (2012-2013), projekcie pt. „Z Nami Pierwszy Krok” – pięciodniowej intensywnej terapii czwórki dzieci z całodniową naprzemienną opieką psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy, rehabilitanta, obejmującej również szkolenie dla rodziców, pomoc dla rodzeństwa – realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (2008), Programie Fundacji SYNAPSIS wczesnego wykrywania autyzmu u niemowląt i małych dzieci pt. „Badabada” – badanie dzieci z populacji ogólnej narzędziem SACS-R do wykrywania wczesnych objawów zaburzeń rozwoju, w celu oceny narzędzia w warunkach polskich (2014).

Jesienią 2011 roku, po latach starań, Stowarzyszenie otrzymało drugi lokal z zasobów miejskich, mieszczący się na ul. Kościuszki 80 w Poznaniu. Tak powstała Kuźnia Talentów ProFUTURO – miejsce dla dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera, w którym mogli wreszcie poczuć się swobodnie, jak w klubie, a nie miejscu terapii i realizować swoje zainteresowania, pasje lub po prostu być.

W 2013 roku Przewodnicząca Agnieszka Haremska została członkiem Zarządu Związku Stowarzyszeń Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu WIFOON. Przewodnicząca zajęła się profesjonalnie rzecznictwem i poradnictwem dla osób z autyzmem i ich rodzin, powoli przekazywała pałeczkę prowadzenia Stowarzyszenia pozostałym członkom Zarządu, a w szczególności Wiceprzewodniczącej Anecie Wojciechowskiej. Nadchodziła trzecia era dla ProFUTURO.

W 2015 roku Stowarzyszenie zorganizowało pierwszy tygodniowy obóz terapeutyczny dla 20 dzieci z autyzmem i ich rodzin. Od tego czasu wyjazd terapeutyczny przygotowywany jest co roku w okresie wakacyjnym. Tradycją stały się również grudniowe Jasełka z występami podopiecznych.

W 2019 roku Przewodniczącą ProFUTURO została Aneta Wojciechowska, długoletnia Wiceprzewodnicząca, terapeutka i diagnosta, która przygodę ze Stowarzyszeniem rozpoczęła jako wolontariusz, będąc jeszcze na studiach

Członkami Zarządu Stowarzyszenia na przestrzeni lat były między innymi następujące osoby (w kolejności alfabetycznej): Agnieszka Haremska – jako Przewodnicząca, Urszula Łakoma – jako Skarbnik, Anna Niklewska – jako Skarbnik, Sekretarz, Elżbieta Olszak –  jako Sekretarz,  Beata Troszczyńska –  jako Przewodnicząca, Aneta Wojciechowska – jako Wiceprzewodnicząca, Przewodnicząca, Monika Złakowska – jako Skarbnik, z których Agnieszka Haremska i Aneta Wojciechowska najdłużej pełniły swoje funkcje i wniosły największy wkład w rozwój Stowarzyszenia.

Obecnie pod opieką Stowarzyszenia jest rocznie ok. 100 osób ze spektrum autyzmu z Poznania i okolic, które uczestniczą w oferowanych formach wsparcia. Oprócz regularnych zajęć w ProFUTURO odbywają się diagnozy i konsultacje diagnostyczne dla ok. 150 osób rocznie.

Skip to content