Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO z siedzibą w Poznaniu na ul. Augustyna Szamarzewskiego 78/82 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia ProFUTURO: www.pro-futuro.org.

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 26.10.2007 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.01.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących (najnowsze filmy, które znajdują się na kanale YouTube Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO https://www.youtube.com/channel/UCYpoYkJBjVICpJQCdlot7jg posiadają napisy dla osób głuchych i niedosłyszących);
  • zamieszczone na stronie zdjęcia, które są elementami nietekstowymi i można je uznać za elementy dekoracyjne, nie posiadają opisów alternatywnych;
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie obrazów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji;
  • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich;
  • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury lub PDF są skanami dokumentów.

W miarę możliwości, opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie dostosowywane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a nowe pliki będą publikowane w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną.

Przygotowanie i aktualizacja oświadczenia w sprawie dostępności:

Data sporządzenia niniejszego oświadczenia: 01.09.2021 r.

Data aktualizacji oświadczenia / poddania przeglądowi: 31.03.2023 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe:
Na stronie www.pro-futuro.org można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki np. TAB – przejście do kolejnego elementu. Ewentualne dodatkowe skróty – brak.

Informacje dodatkowe:
Na stronie internetowej wprowadzono dodatkowe narzędzia dostępności:

– możliwość powiększania tekstu,

– możliwość zmniejszania tekstu,

– zmiana skali szarości,

– podwyższony kontrast,

– ustawienie widoku negatyw,

– jasne tło,

– podświetlane linki,

– zmiana czcionki na bardziej czytelną.

Na stronie internetowej w prawym dolnym rogu znajduje się ikonka z przekierowaniem na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania oraz ikonka z przekierowaniem na stronę, na której Stowarzyszenia podaje informacje o sytuacji kryzysowej. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres email: biuro@pro-futuro.org.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 843 40 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu:
Adres: 60-569 Poznań, ul. Augustyna Szamarzewskiego 78/82
Tel.: +48 61 843 40 38
E-mail: biuro@pro-futuro.org
Strona internetowa: www.pro-futuro.org

Stowarzyszenie deklaruje gotowość priorytetowego podjęcia działań na rzecz zwiększenia dostępności strony www.pro-futuro.org zgłaszanych przez osoby trzecie w razie wystąpienia takich zgłoszeń. Wszelkie sugerowane zmiany planuje wdrażać w możliwie najszybszym terminie.

Dostępność architektoniczna:

Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny ProFUTURO (3 pokoje terapeutyczne),  siedziba Stowarzyszenia, biuro, ul. Augustyna Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Do budynku, w którym znajduje się Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny ProFUTURO prowadzi droga przez bramę wjazdową na teren Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu. Na wysokości bramy jest szlaban. Zarówno droga dojazdowa, jak i chodnik dla pieszych są w złym stanie technicznym. Wejście do Ośrodka jest pierwszym wejściem do budynku. Do Ośrodka prowadzi jedno wejście główne od strony wewnętrznego parkingu, zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom poruszającym się o własnych siłach. Przed wejściem do Ośrodka znajdują się schody – trzy szeroki stopnie. Przy drzwiach wejściowych jest wysoki próg. Wejście jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ośrodek mieści się na parterze budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W lokalu nie ma korytarzy, schodów i wind. Nie ma progów w drzwiach wewnętrznych. Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań:

Toaleta i łazienka jeszcze nie jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Łazienka przeszła gruntowny remont – przystosowano elementy łazienki do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Pomieszczenia są odpowiednio oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami w tym osób komunikujących się w sposób pozawerbalny (odpowiednia wysokość, symbolika). Na drzwiach wejściowych oraz drzwiach wewnętrznych, powyżej klamek, znajdują się oznaczenia dla osób niewidomych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przed budynkiem jest duży parking, dostępny dla interesantów i pracowników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

Kuźnia Talentów ProFUTURO (3 pokoje przechodnie), ul. Tadeusza Kościuszki 80/*, 61-715 Poznań

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Kamienica, w której znajduje się Kuźnia Talentów ProFUTURO położona jest przy jednokierunkowej ulicy w ścisłym Centrum Poznania. Wejście do lokalu jest po prawej stronie bramy, prosto z chodnika dla pieszych. Po wejściu do lokalu jest 6 schodów w dół, zejście jest zabezpieczone barierką. Do Kuźni Talentów ProFUTURO prowadzi tylko jedno wejście główne od strony ulicy, zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom poruszającym się o własnych siłach. Wejście jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Lokal mieści się w piwnicy kamienicy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Oprócz schodów wejściowych w lokalu nie innych schodów, korytarzy i wind. Są niewielkie progi przy przechodzeniu do kolejnych pomieszczeń – szyny drzwi przesuwnych. Nie ma progów w drzwiach wewnętrznych. Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań:

Toaleta i łazienka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia są odpowiednio oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami w tym osób komunikujących się w sposób pozawerbalny (odpowiednia wysokość, symbolika). Na drzwiach wejściowych oraz drzwiach wewnętrznych znajdują się oznaczenia dla osób niewidomych – powyżej klamek (w przypadku drzwi otwieranych standardowo) i na wysokości oczu osoby na wózku (w przypadku drzwi suwanych).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przed budynkiem są miejsca parkingowe w płatnej strefie. Ok. 50 m od wejścia wyznaczone są 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.