„Na spotkanie z drugim człowiekiem…”

Cele i misje

W naszym statucie określiliśmy sobie następujące cele:

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z autyzmem.
 2. Stowarzyszenie realizuje swój podstawowy cel poprzez:
 • propagowanie idei integracji w społecznościach lokalnych;
 • podejmowanie współpracy z jednostkami edukacyjnymi, profilaktycznymi, wychowawczymi, terapeutycznymi itp.;
 • wydawanie poradników, informatorów, biuletynów oraz publikowanie informacji w środkach masowego przekazu dotyczących problemu autyzmu; podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie;
 • współpracę z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami; wspieranie różnorodnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 • pozyskiwanie funduszy na działalność statutową;
 • składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizacje zadań pożytku publicznego;
 • prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym:
  –  inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla osób z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju, a także ich rodzin, opiekunów i specjalistów zajmujących się tymi problemami;
  –  organizowanie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem
  –  prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla rodziców, osób z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju;
  – prowadzenie „Kuźni talentów” dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i z zespołem Aspergera
 • organizowanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup terapeutycznych, szkół, przedszkoli, grup przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, miejsc pracy chronionej oraz hosteli i mieszkalnictwa dla osób z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju.
Skip to content