Diagnoza funkcjonalna
Badania przesiewowe

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna to wielowymiarowy proces opisu umiejętności, deficytów i zachowań dziecka. Dotyczy jakościowego opisu umiejętności dziecka w poszczególnych sferach, takich jak: motoryka duża i mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa, słuchowa, rozumienie mowy, umiejętność mówienia i komunikowania się, rozwój społeczno-emocjonalny oraz zakres samodzielności.

Szczególnie istotne jest określenie w takiej diagnozie mocnych stron dziecka, które dają podstawę do budowania motywacji, współpracy i pozytywnego obrazu siebie.

Diagnoza obejmuje także ocenę funkcjonalności prezentowanych zachowań.

Proces diagnozy daje możliwości programowania oddziaływań terapeutycznych, a te z kolei są dalszym etapem poszerzonej diagnozy funkcjonalnej. Jest to więc cykl, który pozwala stale monitorować możliwości i umiejętności dziecka, aby w jak najlepszym stopniu cały czas dostosowywać metody i formy terapii do potrzeb dziecka.

Jest to proces dynamiczny, który uwzględnia w swym zakresie nie tylko prezentowane umiejętności w kontakcie z dzieckiem, ale także uwzględnia informacje przekazywane przez rodziców, nauczycieli przedszkola, szkoły oraz innych specjalistów, którzy mają kontakt z dzieckiem.

Proces ten uwzględnia indywidualną dynamikę i tempo rozwoju dziecka, stąd nie podaje się uogólnionego wyniku diagnozy. Specjalista na podstawie przeprowadzonego badania i obserwacji wskazuje mocne i słabe strony w poszczególnych obszarach rozwoju, a dalej wskazuje cele oddziaływań terapeutycznych.

W Stowarzyszeniu przeprowadzamy diagnozę funkcjonalną dzieci w wieku 0-7 lat przy użyciu testów: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Bayley-III, KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka

Badania przesiewowe

Badania przesiewowe pod kątem spektrum autyzmu skierowane są do dzieci w wieku 0-42 miesiące, u których rodzice obserwują niepokojące zachowania, ale także dla rodzeństwa dzieci z diagnozą spektrum autyzmu.

Jeśli rodziców niepokoi rozwój ich dziecka na wczesnym etapie rozwoju mogą zgłosić się na przesiewowe badanie pod kątem spektrum autyzmu. Badanie prowadzi pedagog specjalny, bądź logopeda, bądź psycholog. Nie jest to zespołowa diagnoza. Jest to wstępna ocena rozwoju dziecka przez jednego ze specjalistów.

Specjalista nie stawia ostatecznego rozpoznania, spotkanie prowadzi do wstępnego rozpoznania nieprawidłowości w rozwoju.

Jeśli specjalista uzna, że obserwowane zachowania u dziecka są niepokojące i mogą wskazywać na występowanie spektrum autyzmu, skieruje rodziców z dzieckiem na poszerzenie diagnostyki w tym kierunku (między innymi do lekarza psychiatry i poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Czas oczekiwania na zespołową diagnozę czasami wynosi kilka miesięcy, w związku z tym przeprowadzamy wstępną ocenę zachowania dziecka, aby jak najszybciej wskazać dalszą drogę postępowania, szczególnie, w razie potrzeby, podjęcie odpowiednich oddziaływań terapeutycznych.

Badanie składa się z rozmowy z rodzicami/opiekunami oraz obserwacji i badania zachowań dziecka.

Obserwacji i badania dokonujemy przy użyciu przesiewowych testów: M-CHAT-R/F, SACS, bądź STAT.

Spotkanie trwa do 1,5 godziny.

Badanie jest płatne, koszt: 220 zł

Dwa razy w roku przeprowadzamy bezpłatne badania przesiewowe. Odbywają się one w sobotę na przełomie listopada i grudnia oraz na początku kwietnia. Nasze „niebieskie soboty” mają na celu zbadanie najmłodszych dzieci i wskazanie rodzicom, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo.

Informacje o terminie i zapisach zamieszczane są na około miesiąc przed wydarzeniem na Facebooku i stronie www.

Skip to content