Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autyzmem ProFUTURO powstało z inicjatywy rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem w 1993 roku. Przez wiele lat rodzice sami borykali się ze swoimi problemami, poszukiwali pomocy dla swoich dzieci.

W 2000 roku Stowarzyszenie zaczęło organizować specjalistyczną pomoc dla osób z autyzmem. Ta pomoc mogła zaistnieć dzięki dobrej woli nauczycieli i dużej ilości wolontariuszy, którzy zainwestowali swój wolny czas w opiekę i terapię dzieci.

W 2001 roku udało się dzięki wysiłkom rodziców ze stowarzyszenia i nauczycieli powołać do życia Oddział dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu. Oddział jest placówką dziennej opieki, gdzie odbywa się terapia indywidualna. Niestety Oddział ma ograniczoną liczbę miejsc. Obecnie na Oddziale uczy się 16 dzieci w wieku 3-10 lat, a liczba ta może zwiększyć się w ciągu następnych lat tylko o kilkoro dzieci.

Zdecydowana większość dzieci z autyzmem niestety nie ma możliwości uczęszczania na regularną, wielogodzinną terapię, dlatego od kilku już lat w Stowarzyszeniu terapeuci prowadzą konsultacje dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz działa zespół diagnozujący dzieci i młodzież z autyzmem i zespołem Aspergera.

W lutym 2004 roku dzięki pomocy Urzędu Miasta Stowarzyszenie wyremontowało 100 m2 powierzchni .Otwarty został Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem.

W ośrodku odbywają się zajęcia indywidualne, grupowe, diagnozy, spotkania dla rodziców i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i wolontariuszy. Pod opieką stowarzyszenia obecnie jest ok. 80 dzieci z całej Wielkopolski (m.in. Piła, Konin, Międzychód, Leszno, Gniezno, Śrem, Oborniki Wlkp.) a także z poza terenu województwa (Płock, Ruda Śląska).

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, które uniemożliwia dzieciom wchodzenie w prawidłowe kontakty społeczne z rodzicami i rówieśnikami, wiele dzieci z autyzmem nie mówi i nie komunikuje swoich potrzeb. Zabawy i aktywności są również specyficzne, powtarzające się, często nieadekwatne do wieku dziecka. Aby umożliwić dzieciom lepsze funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i rówieśniczym konieczne jest wczesne rozpoznanie zaburzenia i szybkie podjęcie intensywnej terapii. Niestety z przyczyn finansowych nie możemy zapewnić każdemu dziecku wielogodzinnej terapii. Niewielu specjalistów podejmuje pracę z dziećmi z autyzmem, dlatego stowarzyszenie podjęło się szkolenia studentów pedagogiki specjalnej i psychologii z zakresu rozpoznawania zaburzenia i pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Stowarzyszenie zorganizowało również spotkanie szkoleniowe dla psychologów, logopedów, pedagogów i pediatrów z całego Poznania na temat wczesnego rozpoznawania autyzmu. Akcja ta przyniosła dużo pozytywnych efektów. Coraz więcej dzieci w wieku 2-3 lat trafia na diagnozy do specjalistów, co powoduje, że dziecko ma zdecydowanie większe szanse na lepsze funkcjonowanie aniżeli dziecko, które zostanie zdiagnozowane w wieku 7 lat.

Na terenie Stowarzyszenia odbywają się:

  1. zajęcia indywidualne, których celem jest przede wszystkim nauczenie dziecka „rozumienia świata”, a więc mówienia, rozumienia mowy, zabawy i kontaktów z rówieśnikami na terenie domu, przedszkoli i szkół;
  2. zajęcia grupowe dla młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, których celem jest nauczenie młodzieży funkcjonowania w społeczeństwie, komunikowania się z rówieśnikami, radzenia sobie w różnych sytuacjach trudnych;
  3. zajęcia ruchowe według V. Sherborne, których celem jest z jednej strony usprawnianie ruchowe, z drugiej zaś nawiązanie emocjonalnego kontaktu z rodzicami;
  4. zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (w oddzielnych grupach), których celem jest integracja z rówieśnikami;
  5. spotkania dla rodziców podopiecznych stowarzyszenia (spotkania z psychologiem indywidualne i zajęcia grupowe), których celem jest przede wszystkim wspieranie rodzin dzieci z zanurzeniami rozwoju, a także wzajemne przekazywanie doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz odreagowanie stresu.

W grudniu 2004 roku podczas Światowego Tygodnia Autyzmu Stowarzyszenie wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Urzędem Miasta Poznania zorganizowało Międzynarodową Konferencję Naukową, której celem było zebranie teoretyków i praktyków zajmujących się autyzmem i podjęcie dyskusji na temat etyki pracy
z dziećmi z autyzmem, metod i form pracy.

Latem 2007 roku Stowarzyszenie zorganizowało półkolonie dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem. Stowarzyszenie organizuje również okolicznościowe zabawy, wyjścia i spotkania.

Stowarzyszenie jest wspierane przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Poznaniu, Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stowarzyszenie współpracuje również z innymi podobnymi organizacjami na terenie województwa. Pod okiem terapeutów ze stowarzyszenia ProFuturo i Oddziału dla Dzieci z Autyzmem szkolili się nauczyciele ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Gepetto w Koninie. Podobną współpracę nawiązało stowarzyszenie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem Odzyskać Więzi w Płocku.

Stowarzyszenie organizuje również szkolenia dla rodziców dotyczące terapii, nowych form leczenia autyzmu, diet, którym często poddawane są dzieci.

Długoterminowymi planami jest zorganizowanie pomocy rehabilitanta i fizykoterapeuty, ponieważ wiele dzieci ma problemy z napięciem mięśniowym i kontrolą własnego ciała. Planujemy również stworzenie mieszkań chronionych (bądź hosteli) dla starszej młodzieży, a także zorganizowanie dla starszej młodzieży i osób dorosłych kończących edukację szkolną miejsc pracy.

Dodaj komentarz