Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołał

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

w dn. 17 czerwca 2024 roku o godz. 18.00

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2023 roku.

6. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2023 roku.

7. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2023 rok, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, podjęcie uchwały o zwiększeniu funduszu statutowego.

8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2025 rok oraz ich przeznaczenia.

9. Ustalenie wysokości kwoty wpiso­wego w 2025 roku.

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

***