Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołał

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

w dn. 19 czerwca 2023 roku o godz. 1830

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2022 roku.

6. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2022 roku.

7. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2022 rok, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, podjęcie uchwały o zwiększeniu funduszu statutowego.

8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2024 rok oraz ich przeznaczenia.

9. Ustalenie wysokości kwoty wpiso­wego w 2024 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

***

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 r. 

Bilans na dzień 31.12.2022 r. 

Rachunek zysków i strat za 2022 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2022 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2022 r.