Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 27 czerwca 2022 roku o godzinie 1800 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2021 roku.
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2021 roku.
 7. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2021 rok, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, podjęcie uchwały o zwiększeniu funduszu statutowego.
 8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2023 rok oraz ich przeznaczenia.
 9. Ustalenie wysokości kwoty wpiso­wego w 2023 roku.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 ***

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 r.