Przyjmujemy zgłoszenia na TUPS Lato 2021.

Trening Umiejętności Psycho-Społecznych (TUPS) to zajęcia grupowe mające na celu poprawę funkcjonowania uczestnika zajęć w grupie rówieśniczej oraz poprawę w radzeniu sobie z własnymi emocjami i aktywne funkcjonowanie w interaktywnym otoczeniu. Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży i dorosłych osób z zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym (w normie intelektualnej).

Wiek uczestników zajęć:
– grupa młodzieżowa: 11-15 lat,
– grupa dorosła: od 16 lat wzwyż.

Terminy zajęć:
– grupa młodzieżowa: 12-16.07.2021 r. godz. 8.00-12.00,
– grupa dorosła: 12-16.07.2021 r. godz. 12.30-16.30.

Trening prowadzony będzie w grupach od 6 do 10 osób.

Zajęcia prowadzone będą przez dwie osoby: mgr Annę Fitzgerald (psycholog, psychoterapeuta) oraz osobę wspomagającą.

Miejsce zajęć: Poznań – siedziba Stowarzyszenia ProFUTURO na ul. Szamarzewskiego 78/82, lokal Kuźnia Talentów ProFUTURO na ul. Kościuszki 80, najbliższe otoczenie.

Koszt zajęć: 400 zł / 1 os. / turnus.

II śniadanie i napoje uczestnicy przynoszą ze sobą.

Cel i program zajęć dostosowany będzie do potrzeb uczestników zajęć.

Przed włączeniem uczestnika do letniej grupy treningu niezbędne będą konsultacje indywidualne. Rodzice i przyszli uczestnicy grupy otrzymają informację zwrotną z zaproszeniem na spotkanie z psychologiem prowadzącym. Intencją spotkania będzie poznanie potencjalnego uczestnika zajęć, zbadanie jego profilu, potrzeb i predyspozycji w celu kwalifikacji do grupy. Rodzice na spotkanie przychodzą z dzieckiem.

Pytania można kierować: anna.fitzgerald2011@gmail.com, +48 66 44 67 081.

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza: Zgłoszenie na TUPS Lato 2021

***

Program przewiduje naukę podstawowych umiejętności społecznych, takich jak:
– zawieranie znajomości,
– inicjowanie rozmowy,
– umiejętność zadawania pytań,
– umiejętność słuchania,
– nauka dyskusji,
– umiejętność odmawiania,
– wyrażanie krytyki w sposób konstruktywny,
– reagowanie na krytykę,
– umiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacjach społecznych,
– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
– nauka sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi,
– przestrzeganie zasad i norm społecznych.

Program przewiduje naukę podstawowych umiejętności psycho-społecznych, takich jak:
– rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji,
– wzrost pewności siebie,
– wzrost poczucia własnej wartości,
– rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi,
– odróżnianie emocji od zachowania – nauka uważnej obserwacji własnych stanów emocjonalnych,
– nauka określania celów krótkoterminowych versus celów długoterminowych,

– nauka organizacji czasu w szkole i w domu,
– określenie związku pomiędzy organizacją czasu, a osiąganiem celów życiowych,
– nauka rozpoznawania swoich mocnych stron,
– nauka rozpoznawania mocnych stron innych osób,
– porównanie skutków fizycznych oraz emocjonalnych myślenia pozytywnego versus myślenia negatywnego,
– nauka radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami,
– nauka radzenia sobie ze stresem – wykorzystanie uważności,
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi,
– doświadczanie siły i znaczenia myślenia pozytywnego.
 

***

Podczas realizacji programu zajęć wykorzystywane będzie podejście terapeutyczne oparte na uważności, elementy terapii akceptacji i zaangażowania oraz komunikacji empatycznej, terapii Ericksonowskiej i systemowej. Podczas zajęć wykorzystane zostaną gry, zabawy, w tym ruchowe, muzyczne, relaksacyjne. Formy pracy mają na celu zachęcić uczestników do działania (próba wyjścia z biernej postawy), planowania czynności i przewidywania skutków działań własnych, jak i innych osób.


 ***

Ze względu na konieczność odpowiedniego dostosowania programu zajęć do możliwości i potrzeb uczestników, przed zakwalifikowaniem osoby na zajęcia, niezbędna jest konsultacja indywidualna. Spotkanie z osobą zgłoszoną i jej rodzicem ma na celu poznanie przyszłego uczestnika zajęć, jego mocnych stron jak i ograniczeń, pojawiających się potrzeb, a także zapoznanie się z historią choroby, koniecznością przyjmowania leków, zwrócenie uwagi na zachowania, jakie z dużym prawdopodobieństwem pojawią się podczas spotkań grupowych.