Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 31 maja 2021 roku o godzinie 1800 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2020 roku.
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2020 roku.
 7. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2020 rok, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, podjęcie uchwały o zmniejszeniu funduszu statutowego.
 8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2022 rok oraz ich przeznaczenia.
 9. Ustalenie wysokości kwoty wpiso­wego w 2022 roku.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 ***

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO odbędzie się w formie on-line zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2. Informacja o środku komunikacji elektronicznej, który zostanie wykorzystany podczas Walnego Zebrania podana będzie z wyprzedzeniem na adresy mailowe Członków Stowarzyszenia.

***

Szanowny Członku Stowarzyszenia,

prosimy wypełnij przed Walnym Zebraniem Członków (najpóźniej do dnia 24 maja 2021 roku) poniższy formularz dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok oraz innych ważnych kwestii, które leżą w gestii Walnego Zebrania.

Formularz głosowania 

***

Jeśli jesteś Członkiem Stowarzyszenia, chcesz uczestniczyć w spotkaniu, a nie otrzymałeś na swój adres mailowy zaproszenia, kliknij w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 18.00 w poniższy link: 

meet.google.com/nfc-mmgw-ksw

***