Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 29 czerwca 2020 roku o godzinie 1800 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2019 roku.
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku.
 7. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2019 rok, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, podjęcie uchwały o zwiększeniu funduszu statutowego.
 8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2021 rok oraz ich przeznaczenia.
 9. Ustalenie wysokości kwoty wpiso­wego w 2021 roku.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

***

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO odbędzie się w formie on-line zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2. Informacja o środku komunikacji elektronicznej, który zostanie wykorzystany podczas Walnego Zebrania podana będzie z wyprzedzeniem na adresy mailowe Członków Stowarzyszenia.

***

Jeśli jesteś Członkiem Stowarzyszenia, chcesz uczestniczyć w spotkaniu, a nie otrzymałeś na swój adres mailowy zaproszenia, kliknij w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 18.00 w poniższy link: 

 https://meet.google.com/bac-azvf-vyu

***

Szanowny Członku Stowarzyszenia,

prosimy wypełnij przed Walnym Zebraniem Członków (najpóźniej do dnia 21 czerwca 2020 roku) poniższy formularz dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok oraz innych ważnych kwestii, które leżą w gestii Walnego Zebrania.

Formularz zdalnego głosowania

 ***

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Bilans na dzień 31.12.2019 roku

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego z 2019 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2019 roku

***

Projekty uchwał na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w dniu 29 czerwca 2020 roku