Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
w dniu 28 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 17.00
w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu
z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.
  2. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.