Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zaprasza na

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProFUTURO

w dniu 27 maja 2019 roku o godzinie 18.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2018 roku.

6. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.

7. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 rok.

8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2020 rok oraz ich przeznaczenia.

9. Ustalenie wysokości kwoty wpiso­wego w 2020 roku.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.