Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 18.00

w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2017 roku.
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku.
 7. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
 10. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2019 rok oraz ich przeznaczenia.
 11. Ustalenie wysokości kwoty wpiso­wego w 2019 roku.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.