Trening Umiejętności Psycho-Społecznych dla młodzieży z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym (dla osób w normie intelektualnej)

Informacje organizacyjne:

– trening prowadzony jest w grupach (od 6 do 10 osób w grupie);

– zajęcia prowadzą jednocześnie dwie osoby: psycholog mgr Anna Fitzgerald oraz druga osoba wspomagająca;

– wiek uczestników zajęć: 11-17 lat; grupy będą tworzone w dwóch przedziałach wiekowych tj. 11-13 lat i 14-17 lat;

– łączny czas zajęć to 20 godzin pracy z grupą w tygodniu w następujących terminach:

  • 12-16 luty 2018 godz. 8.00-12.00 grupa 11-13 lat;
  • 12-16 luty 2018 godz. 13.00-17.00 grupa 14-17 lat;

– zajęcia odbywać się będą w lokalu Kuźnia Talentów ProFUTURO w Poznaniu przy ul. Kościuszki 80;

– koszt zajęć zależeć będzie od wielkości grupy – ok. 400 zł za osobę/1 tydzień;

– II śniadanie i napoje uczestnicy przynoszą ze sobą;

– cele i program zajęć grupowych będzie dostosowany do potrzeb uczestników grupy i może ulec modyfikacji;

– zastrzegamy sobie możliwość zmiany grupy wiekowej w podanym terminie;

– pytania można kierować na adres: info@pro-futuro.org, tel. +48 664467081

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza: Zgłoszenie na TUPS Ferie 2018

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko uczestnika zajęć,
  • wiek uczestnika zajęć,
  • informację na temat diagnozy uczestnika zajęć zgodną z zapisami zawartymi w orzeczeniu / opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej: rodzaj niepełnosprawności i stopień niepełnosprawności intelektualnej np. autyzm dziecięcy, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, chorób współwystępujących;
  • imię i nazwisko rodzica, numer telefonu, adres mailowy;
  • nazwisko terapeuty, który prowadzi / prowadził zajęcia z dzieckiem w ProFUTURO.

Przed włączeniem dziecka do grupy treningu niezbędne będą konsultacje indywidualne. Rodzice otrzymają informację zwrotną z zaproszeniem na spotkanie z psychologiem prowadzącym. Spotkanie z osobą zgłoszoną i jej rodzicem ma na celu poznanie przyszłego uczestnika zajęć, jego mocnych stron jak i ograniczeń, pojawiających się potrzeb, a także zapoznanie się z historią choroby, koniecznością przyjmowania leków, zwrócenie uwagi na zachowania, jakie z dużym prawdopodobieństwem mogą się pojawić podczas spotkań grupowych. Na spotkanie rodzice przychodzą z dzieckiem. Konsultacja jest płatna – 70 zł.

***

Trening Umiejętności Psycho-Społecznych (TUPS) to zajęcia grupowe, prowadzone w grupie dzieci i młodzieży, mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz poprawę w radzeniu sobie z własnymi emocjami i aktywne funkcjonowanie w interaktywnym otoczeniu.

Program przewiduje naukę podstawowych umiejętności społecznych, takich jak:

– zawieranie znajomości,

– inicjowanie rozmowy,

– umiejętność zadawania pytań,

– umiejętność słuchania,

– nauka dyskusji,

– umiejętność odmawiania,

– wyrażanie krytyki w sposób konstruktywny,

– reagowanie na krytykę,

– umiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacjach społecznych,

– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,

– nauka sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi,

– przestrzeganie zasad i norm społecznych.

Program przewiduje naukę podstawowych umiejętności psycho-społecznych, takich jak:

– rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji,

– wzrost pewności siebie,

– wzrost poczucia własnej wartości,

– rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi,

– odróżnianie emocji od zachowania

– nauka uważnej obserwacji własnych stanów emocjonalnych,

– nauka określania celów krótkoterminowych versus celów długoterminowych,

– nauka organizacji czasu w szkole i w domu,

– określenie związku pomiędzy organizacją czasu, a osiąganiem celów życiowych,

– nauka rozpoznawania swoich mocnych stron,

– nauka rozpoznawania mocnych stron innych osób,

– porównanie skutków fizycznych oraz emocjonalnych myślenia pozytywnego versus myślenia negatywnego,

– nauka radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami,

– nauka radzenia sobie ze stresem

– wykorzystanie uważności,

– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi,

– doświadczanie siły i znaczenia myślenia pozytywnego.

Metody pracy w ramach programu

Podczas realizacji programu zajęć wykorzystywane będzie podejście terapeutyczne oparte na uważności, elementy terapii akceptacji i zaangażowania oraz komunikacji empatycznej. Ponadto istotną metodą pracy z uczestnikami jest podejście terapeutyczne stosowane w terapii przez F. Krawczyk oraz H. Olechnowicz. Podczas zajęć wykorzystane zostaną gry, zabawy, w tym ruchowe, muzyczne, relaksacyjne. Formy pracy mają na celu zachęcić uczestników do działania (próba wyjścia z biernej postawy), planowania czynności i przewidywania skutków działań własnych, jak i innych osób.