Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2016 roku.

6. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.

7. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 rok.

8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2018 rok oraz ich przeznaczenia.

9. Ustalenie wysokości kwoty wpisowego w 2018 roku.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.