Trening Umiejętności Psycho-Społecznych (TUPS) dla młodzieży z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym.

Zajęcia są przeznaczone dla osób z zespołem Aspergera lub tak zwanym autyzmem wysokofunkcjonującym (w normie intelektualnej).

 

Informacje organizacyjne:

– trening prowadzony jest w grupach (od 6 do 10 osób w grupie);
– zajęcia prowadzi jednocześnie dwóch psychologów;
– wiek uczestników zajęć: 11-17 lat; grupy będą tworzone w dwóch przedziałach wiekowych, tj. 11-15 lat i 13-17 lat;
– łączny czas zajęć to 20 godzin pracy z grupą w tygodniu w następujących terminach:

  • 10-14 lipca 2017 r. godz. 14.00-18.00,
  • 17-21 lipca 2017 r. godz. 9.00-13.00,
  • 24-28 lipca 2017 r. godz. 9.00-13.00,
  • 31 lipca – 4 sierpnia 2017 r. godz. 9.00-13.00;

– zajęcia odbywać się będą w lokalu Kuźnia Talentów ProFUTURO w Poznaniu przy ul. Kościuszki 80;
– koszt zajęć zależeć będzie od wielkości grupy – ok. 400 zł za osobę/1 tydzień;
– II śniadanie i napoje uczestnicy przynoszą ze sobą;
– uczestnicy zajęć mogą brać udział w jednym lub dwóch tygodniach zajęć (z uwzględnieniem przedziału wiekowego grupy).
– cele i program zajęć grupowych będzie dostosowany do potrzeb uczestników grupy i może ulec modyfikacji;
– zastrzegamy sobie możliwość zmiany grupy wiekowej w podanym terminie;
– pytania można kierować na adres: info@pro-futuro.org.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza: Zgłoszenie na TUPS 2017

 

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko uczestnika zajęć,
  • wiek uczestnika zajęć,
  • informację na temat diagnozy uczestnika zajęć zgodną z zapisami zawartymi w orzeczeniu / opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej: rodzaj niepełnosprawności i stopień niepełnosprawności intelektualnej np. autyzm dziecięcy, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, chorób współwystępujących;
  • imię i nazwisko rodzica, numer telefonu, adres mailowy;
  • nazwisko terapeuty, który prowadzi / prowadził zajęcia z dzieckiem w ProFUTURO.

 

Przed włączeniem dziecka do letniej grupy treningu niezbędne będą konsultacje indywidualne. Rodzice otrzymają informację zwrotną z zaproszeniem na spotkanie z psychologiem prowadzącym. Intencją spotkania będzie poznanie potencjalnego uczestnika zajęć, zbadanie jego profilu, potrzeb i predyspozycji w celu dostosowania programu zajęć do indywidualnych wymagań. Na spotkanie rodzice przychodzą z dzieckiem.

 

Osoby prowadzące zajęcia: Anna Fitzgerald – psycholog,  Luiza Kapturzak – psycholog

***

Trening Umiejętności Psycho-Społecznych (TUPS) to zajęcia grupowe, prowadzone w grupie młodzieży, mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz poprawę w radzeniu sobie z własnymi emocjami i aktywne funkcjonowanie w interaktywnym otoczeniu.

 

 

Program przewiduje naukę podstawowych umiejętności społecznych, takich jak:

– zawieranie znajomości,
– inicjowanie rozmowy,
– umiejętność zadawania pytań,
– umiejętność słuchania,
– nauka dyskusji,
– umiejętność odmawiania,
– wyrażanie krytyki w sposób konstruktywny,
– reagowanie na krytykę,
– umiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacjach społecznych,
– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
– nauka sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi,
– przestrzeganie zasad i norm społecznych.

Program przewiduje naukę podstawowych umiejętności psycho-społecznych, takich jak:
– rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji,
– wzrost pewności siebie,
– wzrost poczucia własnej wartości,
– rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi,
– odróżnianie emocji od zachowania – nauka uważnej obserwacji własnych stanów emocjonalnych,
– nauka określania celów krótkoterminowych versus celów długoterminowych,
– nauka organizacji czasu w szkole i w domu,
– określenie związku pomiędzy organizacją czasu, a osiąganiem celów życiowych,
– nauka rozpoznawania swoich mocnych stron,
– nauka rozpoznawania mocnych stron innych osób,
– porównanie skutków fizycznych oraz emocjonalnych myślenia pozytywnego versus myślenia negatywnego,
– nauka radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami,
– nauka radzenia sobie ze stresem – wykorzystanie uważności,
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi,
– doświadczanie siły i znaczenia myślenia pozytywnego.

 

 

Metody pracy w ramach programu

Podczas realizacji programu zajęć wykorzystywane będzie podejście terapeutyczne oparte na uważności, elementy terapii akceptacji i zaangażowania oraz komunikacji empatycznej. Ponadto istotną metodą pracy z uczestnikami jest podejście terapeutyczne stosowane w terapii przez F. Krawczyk oraz H. Olechnowicz. Podczas zajęć wykorzystane zostaną gry, zabawy, w tym ruchowe, muzyczne, relaksacyjne. Formy pracy mają na celu zachęcić uczestników do działania (próba wyjścia z biernej postawy), planowania czynności i przewidywania skutków działań własnych, jak i innych osób.

 

Informacje dodatkowe

Poprzez formularz mogą zgłaszać się również osoby, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach TUPS w ciągu roku szkolnego – od września 2017 r.

Ze względu na konieczność odpowiedniego dostosowania programu zajęć do możliwości i potrzeb uczestników (a nie tylko w oparciu o grupę wiekową) przed zakwalifikowaniem osoby na zajęcia niezbędna jest konsultacja indywidualna. Spotkanie z osobą zgłoszoną i jej rodzicem ma na celu poznanie przyszłego uczestnika zajęć, jego mocnych stron jak i ograniczeń, pojawiających się potrzeb, a także zapoznanie się z historią choroby, koniecznością przyjmowania leków, zwrócenie uwagi na zachowania, jakie z dużym prawdopodobieństwem mogą się pojawić podczas spotkań grupowych.

Zajęcia grupowe częściowo realizowane będą w ramach zadania publicznego pt. „Prowadzenie wsparcia dla osób z autyzmem – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę stanu psychicznego i fizycznego – od diagnozy do dorosłości” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.