Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje w dniu 20 marca 2015 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia (Poznań, ul. Szamarzewskiego 78/82) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

6. Wolne wnioski.

7.  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Serdecznie zapraszamy!