Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje w dniu 27 czerwca 2014 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia (Poznań, ul. Szamarzewskiego 78/82) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.
  2. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2013 rok.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.