Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje

w dniu 19 czerwca 2013 roku o godzinie 1800

w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2012 roku oraz oceny Sprawozdania      finansowego za 2011 rok.
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2012 roku.
 7. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2012 rok.
 8. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z jego działalności w latach 2009-2012.
 9. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w latach 2009-2012.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Serdecznie zapraszamy!