Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO rozpoczęło prace nad projektem „Wsparcie Osób z Autyzmem II,” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.6.

W związku z tym szukamy do Projektu osób z autyzmem i zespołem Aspergera, które w chwili przystąpienia do projektu muszą spełniać następujące warunki:

a) posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Komisję lekarską ZUS o niezdolności do pracy;

b) jeśli w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jako przyczyna niepełnosprawności wskazana jest choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub całościowe zaburzenia rozwojowe – dostarczenie diagnozy autyzm, zespół Aspergera;

c) być nieaktywnym zawodowo lub bezrobotnym;

d) mieć ukończony 16 r. ż. – i nieukończony 55 r. ż.

 

Wsparciem prawnym i psychologicznym objęte zostaną również osoby z najbliższego otoczenia osób z autyzmem  – Rodzice / Opiekunowie.

 

Zgłoszenia do Projektu będą przyjmowane:

  • osobiście: od poniedziałku do piątku w godz. 9-12, ul. Szamarzewskiego 78/82, Poznań oraz ul. Kościuszki 80, Poznań;
  • listownie: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań;
  • e-mailowo: stowarzyszenieprofuturo1@wp.pl, biuro@pro-futuro.org;
  • telefonicznie: 61 843 40 38 lub 61 897 44 01 – proszę pozostawić wiadomość na automatycznej sekretarce – imię nazwisko, numer telefonu oraz informację, że wiadomość dotyczy projektu „Wsparcie Osób z Autyzmem II”.

 

Projekt prowadzony jest w okresie od.01.12.2011 r. do 30.09.2013 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z 8 organizacjami pozarządowymi, w tym Stowarzyszeniem ProFUTURO.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy. Osoby uczestniczące w projekcie uzyskają diagnozę pod kątem kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności, uczestniczyć będą w warsztatach indywidualnych i grupowych, stażach lub szkoleniach zawodowych .

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.