Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje w dniu 6 maja 2011 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu na ulicy Szamarzewskiego 78/82 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2010 roku.

6. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2010 roku.

7. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2010 rok.

8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2012 rok oraz ich przeznaczenia.

9. Ustalenie wysokości kwoty wpiso¬wego w 2012 roku.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Serdecznie zapraszamy