Sekretariat Porozumienia Autyzm-Polska zaprasza na najbliższe spotkanie organizacji zrzeszonych w Autyzm-Polska, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2011 r., g. 10.30 – 15.30 w Warszawie, w siedzibie Fundacji SYNAPSIS na ul. Ondraszka 3 (sala szkoleniowa przy recepcji w budynku głównym).

 Proponowany Porządek spotkania Porozumienia Autyzm-Polska

10.30 – 10.40 Otwarcie spotkania. Wybór osoby prowadzącej spotkanie. [Michał Wroniszewski]

10.40 – 11.00 Autoprezentacja organizacji pragnących przystąpić do Porozumienia AUTYZM-POLSKA: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera i Zaburzeniami Pokrewnymi AS [ Monika Kłeczek], Fundacja ADAPA [Danuta Kłopocka], Stowarzyszenie Zacisze [Monika Szubrycht]. Decyzja Rady Porozumienia w sprawie przyjęcia nowych członków.

11.00 – 11.15 Działalność rzecznicza Fundacji SYNAPSIS w imieniu Porozumienia AP od maja 2010 r. [Maria Jankowska, Agnieszka Rymsza].

11.15 – 11.30 Przyszłość PFRON i środków PFRON [Agnieszka Rymsza].

11.30 – 12.30 Wspólna diagnoza sytuacji finansowej i kadrowej organizacji należących do PAP. Źródła finansowania. Inne problemy organizacji należących do PAP. Dyskusja. [Michał Wroniszewski]

12.30 – 13.00 Przerwa na obiad.

13.00 – 13.10 Sprawy organizacyjne: składki, adresy członków, itp. [Sekretariat].

13.10 – 13.20 Sugestie co do dalszych prac rzeczniczych FS. Propozycje zmian w regulacjach prawnych.

13.20 – 13.40 Jak zadbać o wysoką jakość świadczeń dla osób z autyzmem w obliczu wzrastającej liczby nowych ośrodków świadczących usługi dla osób z autyzmem? Dyskusja. [Maria Wroniszewska]

13.40 – 13.55 Pytania zgłoszone przez reprezentantów organizacji z Porozumienia AUTYZM-POLSKA: Problemy medyczne [Michał Wroniszewski], Placówki opieki dziennej i inne placówki dla dorosłych osób z autyzmem [Maria Jankowska, Maria Wroniszewska].

13.55 – 14.10 Przegląd najważniejszych projektów realizowanych przez organizacje należące do PAP.

14.10 – 14.25 Zapowiedzi: konferencje i inne wydarzenia do końca 2011 roku. Wymiana informacji o lokalnych/ogólnopolskich konferencjach różnych organizacji. [Michał Wroniszewski]

14.25 – 14.40 Organizacje i ośrodki świadczące usługi i działające na rzecz osób z autyzmem w Polsce. Współpraca a konkurencja w dziedzinie promocji, fundraisingu, akcji, informacji. [Maria Wroniszewska]

14.40 – 15.00 Karta informacyjna o autyzmie dla indywidualnych osób z autyzmem w Polsce. Czy wprowadzić taką kartę w Polsce wzorem innych krajów (Anglia, kraje skandynawskie)? [Maria Wroniszewska]

15.00 – 15.30 Wolne wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.