Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje w dniu

5 maja 2010 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia na

ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2009 roku.

6. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2009 roku.

7. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2009 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia.

9. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2011 rok oraz ich przeznaczenia.

10. Ustalenie wysokości kwoty wpisowego w 2011 roku.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy.