Stowarzyszenie rozpoczęło prace nad projektem „Wsparcie Osób z Autyzmem” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.6.

W związku z tym Stowarzyszenie szuka do projektu osób z Wielkopolski w wieku od 16 latautyzmem, Zespołem Aspergera lub całościowym zaburzeniem rozwoju, które posiadają orzeczenie o umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności (nie dotyczy orzeczeń o stopniu niepełnosprawności intelektualnej wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne).

Zgłoszenia będą przyjmowane:

  • osobiście: od poniedziałku do piątku w godz. 9-12, ul. Szamarzewskiego 78/82, Poznań;
  • listownie: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań;
  • e-mailowo: profuturo@poczta.onet.pl, stowarzyszenieprofuturo1@wp.pl;
  • telefonicznie: 0/61 843 40 38 – proszę pozostawić wiadomość na automatycznej sekretarce – imię nazwisko, numer telefonu oraz informację, że wiadomość dotyczy projektu „Wsparcie Osób z Autyzmem”.

 

Projekt ma charakter pilotażowy i prowadzony będzie do 28 lutego 2010 roku przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z 9 organizacjami zrzeszonymi w Porozumieniu Autyzm-Polska, w tym Stowarzyszeniem ProFUTURO.
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie Koncepcji Systemu wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej całej populacji osób z autyzmem.
Osoby uczestniczące w projekcie uzyskają diagnozę pod kątem kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności, a także uczestniczyć będą w zajęciach indywidualnych lub grupowych.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.