Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje w dniu

24 marca 2009 roku o godzinie 17.30 w siedzibie Stowarzyszenia na

ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.
 • Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2008 roku oraz oceny Sprawozdania finansowego za 2008 rok.
 • Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2008 roku.
 • Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2008 rok.
 • Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z jego działalności w latach 2005-2008.
 • Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w latach 2005-2008.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy.