Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje w dniu 25 listopada 2008 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Porządek obrad:

 

 • Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.
 • Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2007 roku oraz oceny Sprawozdania finansowego za 2007 rok.
 • Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2007 roku.
 • Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2007 rok.
 • Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2009 rok oraz ich przeznaczenia.
 • Ustalenie wysokości kwoty wpiso­wego w 2009 roku.
 • Uaktualnienie danych Członków Stowarzyszenia w rejestrze Członków prowadzonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy.